Mezőgazdasági termelés

Megjelent a 31/2018. (V. 30.) számú Kincstár Közlemény a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos szabályokról, legfontosabb gyakorlati tudnivalókról, illetve a felhasználandó nyomtatványokról. Ezt most kissé részletesebben ismertetjük.


Felhívjuk a figyelmet, hogy a hivatkozott közleményen túl, a kedvezményezettek minden esetben kötelesek figyelembe venni a vonatkozó jogszabályok előírásait. A közlemény rögzíti, hogy a felhívások alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatások utófinanszírozás keretében vehetőek igénybe. A megítélt támogatások kifizetése a kedvezményezett által összeállított és benyújtott időközi és záró kifizetési igénylések alapján történik. Abban az esetben, ha a kedvezményezett egyszeri elszámoló, úgy a kifizetés egyetlen kifizetési igénylés alapján történik.

A támogatás kifizetéséhez hatályos támogatói okirattal kell rendelkezni. Támogatás csak akkor fizethető ki, ha a kifizetési igényléshez a projekthez kapcsolódó teljesítést és pénzügyi kiegyenlítést igazoló bizonylatok is csatolva vannak.

A kedvezményezett a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül köteles a projektjét megkezdeni, és a támogatás igénybevételét annak 10%-ának rendeltetésszerű felhasználását igazoló kifizetési igénylés benyújtásával kezdeményezni. Ugyaneddig az időpontig szükséges a harmadik féltől megvásárolandó árukat, szolgáltatásokat, illetve építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben megrendelni, vagy azokra vonatkozóan szerződést kötni.


Kifizetési igénylés benyújtása


A kifizetési igénylést a Kincstár honlapján az elektronikus ügyintézés menüpontban elérhető e-ügyintézés felületen feltöltve, kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítási szolgáltatáson keresztül lehet benyújtani. (A felület közvetlen elérése: https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/)

A támogatói okirat tartalmazza a beruházás mérföldköveinek ütemezését is. Ezek elérését követő 15 napon belül köteles a támogatott beszámolót benyújtani a projekt műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról az alátámasztó dokumentumokkal együtt. A pályázati felhívás eltérő rendelkezése hiányában az adott mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetési igénylést is a fentiekben meghatározott dátumig szükséges benyújtani. A kifizetési igénylésben igényelt és jóváhagyott támogatási összeg folyósításának feltétele a mérföldkőben vállalt eredmények teljesítése valamint a szakmai beszámoló jóváhagyása.Felhívjuk a figyelmet a benyújtandó dokumentumok kapcsán arra, hogy a projekt részét képező számlák, egyszerűsített számlák, előlegszámlák vagy előlegbekérők kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.


Előleg


A kifizetést előleg formájában is igénybe lehet venni, viszont annak összege nem haladhatja meg a megítélt támogatási összeg 50%-át. Előleg egyszeri elszámolás esetén nem igényelhető, többszöri elszámolás esetén azonban több részletben is igénybe vehető. Fontos továbbá az a szabály, hogy amennyiben a kedvezményezett az előleg folyósítását követő 12 hónapon belül nem nyújt be kifizetési igénylést, vagy bebizonyosodik, hogy a támogatást nem rendeltetésének megfelelően használta fel, úgy köteles az előleget ügyleti kamattal növelten visszafizetni.

Az előleg igénybevételéhez a meghatározott biztosítékok rendelkezésre állása szükséges abban az esetben, ha az az adott felhívásban előírt, vagy az előleg összege az 500 eurót meghaladja. A biztosítéknak az előleggel történő elszámolás elfogadásáig kell rendelkezésre állnia. A biztosíték összege az előleggel történő elszámolás elfogadását követően a már elszámolt előleg összegével csökkenthető.

Hiánypótlás


Ha a kifizetés és/vagy a szakmai beszámoló hiányos, hibás és/vagy az ellenőrzés eredményei alapján nem támasztja alá kellő mértékben a támogatás igénylését, akkor a beérkezést követően 30 napon belül valamennyi hiány, hiba megjelölésével a Kifizető Ügynökség egy alkalommal hiánypótlást kér egy közös hiánypótlásra felszólító levélben. A hiánypótlás teljesítésének határidejét a Kifizető Ügynökség határozza meg, melyre a levél elektronikus kézhezvételétől számított legfeljebb 15 nap áll a kedvezményezett rendelkezésére. A hiánypótlás során kizárólag a hiányosságok pótlása és hibák javítása lehetséges, új elszámoló bizonylat benyújtására a hiánypótlás során nincsen mód, kivéve a hiányosságok pótlása és hibák kijavítása okán keletkezett elszámoló bizonylatok esetén.

Ha a kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylés ellentmondásos információkat tartalmaz, a Kifizető Ügynökség egy alkalommal az információk további részletezését, pontosítását, az ellentmondások feloldását kérheti a kedvezményezettől legfeljebb 3 napos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában. Jelen hiánypótlási szabályok vonatkoznak a záró kifizetési igénylésre is.


Záró kifizetési igénylés


A záró kifizetési igénylést az utolsó mérföldkő elérését követően, de legkésőbb a vonatkozó felhívásban meghatározott határidőig kell benyújtani. A záró kifizetési igénylés keretében nyújtható be az összes korábban elszámolásra nem került, de a projekt megvalósításához kapcsolódó elszámoló bizonylat, valamint kötelező mellékleteként záró szakmai beszámoló. Az igényléshez benyújtandó szakmai beszámolónak a hatályos támogatói okiratban a projekt nem elszámolható költségeiként szereplő összegekhez tartozó tevékenységek/költségtípusok megvalósítására/elhagyására is ki kell terjednie. A beruházási támogatások esetében a záró kifizetési igénylések kapcsán minden esetben helyszíni vizsgálatra – ellenőrzésre vagy szemlére – is sor kerül.


Piaci ár igazolása


A kedvezményezettnek legalább 3 új, érvényes árajánlattal kell alátámasztania a tétel elfogadható piaci árát. Ezeknek azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos ajánlatnak kell lennie. Az árajánlatoknak egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőktől kell származniuk, és tartalmazniuk kell az ajánlat érvényességi idejét. A három árajánlat benyújtásától eltérni csak a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.: egyedi termék, egyetlen forgalmazó, hatósági szolgáltatások, közüzemi szolgáltatás). A nyilvánvalóan piaci áron felüli, túlzó árajánlatok esetén az Irányító Hatóság/Kifizető Ügynökség jogosult a benyújtott számlán az elszámolható költséget csökkenteni vagy a követeléskezelés előírásainak megfelelően visszakövetelni.

A közlemény tartalmazza az árajánlat, a szerződések, írásos megrendelők, illetve dokumentumok tartalmi követelményeinek pontos felsorolását is.


Adók


A levonható adók, közterhek a támogatásból nem számolhatóak el. Amennyiben az adólevonási jogosultság a kedvezményezettnél tevékenységenként vagy időszakonként eltér, az érintett tételeket a költségvetésben megbontva kell kezelni, és az áfa csak azon részek esetében elszámolható, ahol, és amikor az nem levonható. Azonban a levonható áfa nem elszámolható költség, még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével. Viszont ha a kedvezményezett nem alanya az Áfa törvénynek, úgy az elszámolható költségek megállapítása az áfával növelt (bruttó) összegben történhet. Ugyanez az eset áll fenn, ha a kedvezményezett alanya az Áfa törvénynek, de adólevonási jog a költségeire nem illeti meg. Az adók kezelésének további szabályait a Közlemény részletesen tartalmazza.

A kifizetési igénylés elbírálása, és a kifizetés


A Kifizető Ügynökség jogszabályban, valamint a felhívásban meghatározott szempontok alapján dönt a kifizetési igénylések jóváhagyásáról, hiánypótlásáról, illetve elutasításáról. Pozitív döntés esetén Kifizetés kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél részére történhet, és a Kifizető Ügynökség a kifizetéseket a kedvezményezett ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történő átutalással. A Kifizető Ügynökség minden kifizetési igénylést adminisztratív úton teljes körűen ellenőriz, és jogosult helyszíni vizsgálat keretében is vizsgálni.

Utófinanszírozás a projekt megvalósítása során a kedvezményezett által kifizetett számla, vagy egyéb számlával egyenértékű bizonylat alapján elszámolt költségekre jutó támogatás utólagos megtérítése, amihez a számla, vagy azzal egyenértékű egyéb bizonylat teljes összegének kiegyenlítését igazolni szükséges. A hiánytalan igazolás esetén a kifizetési igénylés beérkezését követő 45 napon belül kerül sor a támogatás folyósítására.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a hivatkozott közlemény részletesen tartalmazza továbbá a projektekre vonatkozó kötelezettségek felsorolását, valamint a pályázatokkal kapcsolatos egyéb releváns információkat, emiatt javasolunk annak alapos áttanulmányozását.

Az ismertetett közlemény az alábbi pályázati felhívások alapján nyújtandó támogatások kifizetésének igénylésére terjed ki, melyekről a részletes tájékoztatás a pályázati portálon érhető el.


Felhívás azonosító jele    Felhívás megnevezése       

Beruházási támogatások       

VP2-4.1.1.1-16    Állattartó telepek korszerűsítése       

VP2-4.1.1.2-16    Baromfitartó telepek korszerűsítése       

VP2-4.1.1.3-16    Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése       

VP2-4.1.1.4.16    Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése       

VP2-4.1.1.5-16    Sertéstartó telepek korszerűsítése       

VP5-4.1.1.6-15    Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - Trágyatárolók építése       

VP2-4.1.2-16    Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése       

VP2-4.1.3.1.-16    Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése       

VP2-4.1.3.2.-16    Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével geotermikus energia felhasználásának lehetőségével       

VP2-4.1.3.3-16    Gyógynövény termesztés       

VP5-4.1.3.4-16    Gombaházak – hűtőházak létrehozása, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése       

VP2-4.1.3.5-16    Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés támogatása       

VP2-4.1.3.6-17    Borszőlőültetvény telepítés támogatása       

VP2-4.1.4-16    A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése       

VP5-4.1.6-4.2.3-17    Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása       

VP3-4.2.1-15    Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban       

VP3-4.2.2-16    Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása       

VP3-5.1.1.1-16    Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása       

VP3-5.1.1.2-17    Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás       

VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2- 8.6.1-17    Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása       

VP4-4.4.2.1-16    Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése       

VP4-8.5.2.-17    Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése       

VP4-16.5.1-17    A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései       

VP5-8.6.1-17    Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások       

VP6-6.4.1–16    Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása       

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17    Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése       

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16    Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés       

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16    Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése       

VP6-7.2.1.2-16    Egyedi szennyvízkezelés       

VP6-7.2.1.4-17    Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései       

VP3-16.4.1-17    Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért       

VP6-16.9.1-17    Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság       

VP6-19.2.1.-    LEADER - helyi felhívások       

VP6-19.3.1-17    A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
       
Tudásátadásra és tájékoztatásra irányuló támogatások       

VP1-1.1.1-17    Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek       

VP1-1.3.1.-17    Szakmai tanulmányutak és csereprogramok       

VP1-2.1.1-2.1.2-17    Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás    

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei