Megjelent az agrárminiszter 33/2018. (XI. 29.) AM rendelete a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről. A program elsődleges célkitűzése, hogy a támogatás minél több tanyára és tanyás településre eljusson.


A támogatás jellege és célterületei

Három célterületre igényelhető pénzbeli hozzájárulás. Az 1. célterületen tanyagondnoki szolgálatot, valamint tanyasi közösségi tér kialakítását támogatják. A 2. célterületen belül az induló, valamint a maximum 5999 STÉ üzemmérettel rendelkező gazdaságok pályázhatnak. A 3. célterületen tanyai lakóépület felújítása, valamint tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek beszerzése támogatható.

Elszámolható költségek:

-   Az 1. célterület esetén támogatás igényelhető a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, az együttműködések valamint a tanyasi közösségi tér kialakítására.
-   A 2. célterület esetén elszámolható a tanyai lakóépület felújítása- csak a támogatott összköltség 50%-ig, és nem lehet villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés fejlesztése-, a gazdálkodási célú épületek felújítása, építése, a gazdálkodást segítő gépek, eszközök fejlesztése, beszerzése. Karám, kerítés létesítése, felújítása, növényi- és állati szaporító anyag vásárlása, beszerzése, állatállomány kialakítása, bővítése. Feldolgozó kapacitások létesítése. Mezőgazdasági termelést megalapozó mérések, vizsgálatok. Elszámolható a tanyák energetikai megújítása, villamos energia fejlesztések kivételével, valamint a vagyonbiztonsági eszközök beszerzése. A második célterületből beszerzett vagyon állami támogatásnak minősül.
-    A 3. célterület esetén a tanyai lakóépületek felújítására, valamint a vagyonbiztonsági eszközök beszerzésére lehet pályázni.

A támogatás igénybevételének feltételei

Az 1. célterületre támogatási kérelmet nyújthatnak be a tanyagondnoki szolgálatot működtető önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, valamint az alföldi tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő nonprofit szervezetek.

A 2. célterületre azon természetes személyek, őstermelők vagy egyéni vállalkozók pályázhatnak, akik a tanyás térségben található települések valamelyikén - a rendelet hatályba lépését megelőzően- életvitelszerűen él.

A 3. célterületre az a természetes személy jogosult pályázni, aki a tanyás térségben található települések valamelyikén - a rendelet hatályba lépését megelőzően - életvitelszerűen él.

A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs.

A támogatási intenzitás

Az 1. célterületen a támogatási összeg az elszámolható költségek legfeljebb 90%-a. A 2. célterületen belül a 40. évet betöltött személy a költségek maximum 75%-t számolhatja el. A pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében 90% a támogatási intenzitás. A 3. célterületen az elszámolható költségek 75%-a a maximális összeg.

A pályázat benyújtása

Az 1., 2. és 3. célterületre vonatkozóan külön pályázati felhívások készülnek, amelyek a kormányzati portálon, valamint a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján is megjelennek. A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon lehet benyújtani.

A fent leírtak csak tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek. A jövőben megjelenő pályázati felhívás, valamint a Zártkerti és Tanyafejlesztési program pályázati rendszere elérhető itt.(Németh Bálint/NAK)