Vidékfejlesztés

Több ponton is módosult az „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című (VP1-1.1.1-17 kódszámú) felhívás.

 

Beépítésre kerültek az alábbiak:

Ø    3.4.1.1 k) Termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele elszámolása esetén a támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, - egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől származó, egymással összehasonlítható - árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a pályázat céljait figyelembe véve legkedvezőbb árajánlattal rendelkező terméket, szolgáltatást kell feltüntetni, melyet szakmai indoklással kell ellátni.

Ø    3.4.1.1 e) A támogatást igénylő köteles a közvetett kedvezményezettek (kivéve a vidéki térségekben működő kkv-k) részére a képzést térítésmentesen biztosítani.

Ø    A támogatást igénylő köteles a képzésen résztvevő közvetett kedvezményezettektől az 5.5 fejezet 2.2 alpontjában meghatározott, a képzés lebonyolítási költségeinek 10%-a értékében képzési hozzájárulást kérni. (Az egységköltség esetében (képzés lebonyolítási költségei) lehetséges a 10% hozzájárulási költség megállapítása.)

Ø    Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

Ø    Amennyiben a közvetett kedvezményezett vidéki térségben működő középvállalkozásnak minősül úgy a támogatási összeg a képzés egységköltségének 60%-a, amennyiben a közvetett kedvezményezett vidéki térségben működő mikro- és kisvállalkozásnak minősül úgy a támogatási összeg a képzés egységköltségének 70%-a.

Ø    Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet:
o    3.5 pontjában leírtak szerint az alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:
          •     Közbeszerzés költségei;
          •     Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei;
o    5. sz.     melléklet 3.5.4. értelmében az alábbi számolható el:
           ·    a közreműködő munkatársak személyi jellegű  ráfordításai  

Ø    Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelemhez a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyet a felhívás megjelenését követően állítottak ki, és tartalmazza:
         •    az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy adóazonosító jelét,
         •    a kiadási tétel műszaki adatait,
         •    a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
         •    a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
         •    a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő,
         •    az ajánlattevő aláírását, valamint
         •    az árajánlat kiállításának dátumát.

Ø    Elektronikus formában beküldött árajánlat is elfogadható.

Ø    Termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele elszámolása esetén, amennyiben közbeszerzéssel nem érintett, három független ajánlattevőtől származó árajánlat.

Ø    Önköltség számítása szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségeinek alátámasztására: Önköltségszámítási szabályzat


Módosításra kerültek az alábbi szövegrészek:

Ø    Módosult a 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezete a célterületenkénti bontás tekintetében:
 
Célterület     ezer Ft       
I. célterület    3.008.335        
II. célterület    1.581.588       
III. célterület    589.212       
IV. célterület    1.025.852     

Ø    Kiegészült a 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezet a „Tananyagfejlesztés” szövegrésszel.

Ø    A támogatási kérelmek benyújtása 2017.04.18 - 2017.05.18-ig lehetséges

Ø    A 2.1.1-2.1.3 pontban meghatározott költségek nem haladhatják meg az elszámolható költségek  10%-át. (Rögzítésre került, hogy a tananyagfejlesztés költsége max. 10% lehet.)

        •    2.3. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának elszámolhatósága maradt (maximális mértéke 0,5%), de meghatározott költségtételei törlésre kerültek:
        •   2.3.1. Kommunikációs terv készítésének költsége
        •    2.3.2. A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla, molinó elkészítésének és elhelyezésének költsége
        •    2.3.3. Sajtóközlemény kiadása, sajtónyilvános esemény szervezésének költsége
        •    2.3.4. Egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv)
        •    2.4. Projektszintű könyvvizsgálat költsége és annak 0,5 %-os elszámolhatósága
        •    A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap.
        •   A 4.1 fejezetben meghatározott végzettséget, illetve szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok (oklevél, bizonyítvány, oktatók szakmai önéletrajza) benyújtása.


Törlésre kerültek a következő szövegrészek:

Ø    3.4.1.1 f) A támogatást igénylő köteles a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében legalább 1 fő projektmenedzsert (a vállalt tevékenységgel arányosan, de legalább heti 10 órában), 1 fő pénzügyi menedzsert  (a vállalt tevékenységgel arányosan, de legalább heti 10 órában)kötelezően alkalmazni a projekt teljes ideje alatt.

Ø    3.4.1.1 j) A támogatást igénylő köteles a támogatási kérelemhez költségkalkulációt készíteni.

 

Megjelent a felhíváshoz tartozó, az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv is. A változásról és a segédletekről részletek itt.

 

(NAK)

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok