Országos hírek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatja ügyfeleit, hogy 2017. január 1-től megváltozik az 1 hektár alatti belterületi ingatlanok adómentességével kapcsolatos törvényi szabályozás.

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) belterületi ingatlanok adómentességével kapcsolatos változások értelmében 2017. január 1-vel a Htv. 19. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
19. § (Mentes az adó alól:)
b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek.”


Továbbá a Htv. 52. § 15. pontjában szabályozott rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:
52. §(E törvény alkalmazásában:)
15. mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek: az az ingatlan,
a) amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú, művelés alól kivett területként szerepel, és
b) amelynek a teljes területét – a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével – az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli, és
c) amelyre nézve a  b) pont szerinti feltétel teljesülését a  telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az  adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében megtartott helyszíni szemle alapján kiadott okirattal igazolja, és
d) amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy amelynek az adóalany – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti – jogszerű földhasználója és azt a tárgyévben az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a  640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11.  cikke szerint benyújtott támogatási kérelmében kérelmezett, vagy nem kérelmezett mezőgazdasági területként jelöli meg;

A NAK különösen a fent megjelölt, c) pontban feltüntetett beadási időintervallumot érintő részre hívja fel az érintettek figyelmét: „illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. között benyújtott kérelmére”
Mindezek alapján az, aki az adott naptári év június 9-i napja előtt, illetve szeptember 30-i napja után nyújtja be kérelmét az illetékes mezőgazdasági igazgatási szervhez (NAK illetékes megyei igazgatóságához, mint I. fokú hatósághoz), annak kérelmét a NAK I. fokú hatóságának érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania.(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei