Családi gazdaságok

A családi gazdaság a gazdálkodó család tagjai közötti szerződéssel szabályozott és családi kötelékben közösen működtetett mezőgazdasági üzem.

A családi gazdaság alapításának feltétele, hogy tagjai a tulajdonukban és a használatukban lévő termőföldterületet és az annak megműveléséhez szükséges vagyontárgyakat legalább 5 évre a családi gazdálkodó részére átadják. Szerződés keretében kijelölik a teljes foglalkoztatású családtag személyét és szabályozzák a személyes közreműködésük formáját, valamint rendezik a vagyoni, elszámolási viszonyokat. A szerződés továbbá rendezi a családi gazdaság nyilvántartásba vételét megelőzően gazdálkodásuk folytatása érdekében vállalt kötelezettségek és megszerzett jogok családi gazdaság keretein belül történő továbbvitelének módját.

A gazdálkodó család tagjai alatt a családi gazdálkodót és annak házastársát, élettársát, gyermekét (örökbe fogadott és a nevelt gyermek is), unokáját, szülőjét, nagyszülőjét, testvérét kell érteni.

Ügyintézés módja:

A családi gazdaságokkal kapcsolatos ügyintézést, azaz a nyilvántartásba vételt, módosítást és törlést a családi gazdaság központja szerinti megyében található bármelyik kamarai ügyfélszolgálati irodában kérelmezhetik. Postai úton is benyújthatják kérelmüket a családi gazdaság központja szerint illetékes megyei igazgatóságnak címezve. Az irányadó ügyintézési határidő 8 nap.

 

A nyilvántartásba vételi eljárás illetékköteles, összege 3000 Ft, amelynek megfizetése történhet illetékbélyeggel (a kérelemre felragasztva) vagy banki átutalással.

Banki átutalás esetén a közlemény rovatban mindenképp tüntetesse fel, hogy „családi gazdaság”.

 

A NAK illeték fogadására szolgáló bankszámlaszáma:

11749008-24902638

Nyilvántartásban szereplő családi gazdaság módosítása vagy törlése illetékmentes eljárás.

Személyes ügyintézés folyamán az alábbi dokumentumok szükségesek, vagy csatolni kell ezek másolatát a postai úton benyújtott kérelemhez:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél)
 • lakcímet igazoló igazolvány
 • adóigazolvány (adóazonosító jel igazolása)
 • a szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okirat, ennek hiányában
  • legalább 3 éven át folytatott tevékenységet igazoló őstermelői igazolvány és az adóbevallás másolata,
  • vagy igazolás arról, hogy legalább 3 éven át mezőgazdasági termelő tevékenységgel szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában és az adóbevallás másolata,
 • a gazdálkodó család tagjai által megkötött vagyoni, elszámolási viszonyokat rendező szerződés
 • törvényes képviseleti jogosultságot alátámasztó okirat kiskorú, vagy cselekvőképtelen személy vonatkozásában

A családi gazdaság vezetőjével kapcsolatos feltételek:

 • nyilatkoznia kell róla, hogy élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kíván folytatni
 • a lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság központjaként megjelölt településen található

A családi gazdaság jogszerű üzemeltetési feltételei

 • a családi gazdaságnak folyamatosan meg kell felelnie a nyilvántartásba vételi szabályoknak, kivéve, hogy a családi gazdálkodó lakóhelyének települése eltérhet attól a településtől, ahol a gazdaság üzemközpontja helyezkedik el
 • állami támogatás igénybevételéhez tilos valótlan adatot szolgáltatni
 • az élethivatásszerű mezőgazdasági és mezőgazdasági kiegészítő tevékenység végezését fenn kell tartani
 • családi gazdasággal kapcsolatos változás-bejelentési kötelezettségét határidőben történő teljesítése
 • hatályos szerződés fenntartása

 

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Őstermelői adózás kalkulátor

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei